Category: West Seattle – Bike & Scoot – om

Sararoota dhokdhokkee, suuqiiwwan saaykilii Lixa Siyaatil-Duwamish Valley keessan, fi kanneen biroo akkamiin akka fayyadamtan. Nageenyaa Dhokdhokkee fi Titooriyaalii Dhaaba Dhokdhokkee iddoo Transit Facilities’tti Dhokdhokkeen akkamiin Bus Bike Rack irratti fe’amaDaandii akkamiin Tiraanziitii waliin fayyadamnaSeera daandicharra dhokdhokkee oofuuSarara dhokdhokkee akkamiin fayyadamnaNaannoo konkolaattota fe’umsaa gurguddoo haala nagaalessa ta’een akkamiin dhokdhokkee oofna (Viidiyoo)Nageenya dhokdhokkee keenyaa akkamiin eegna Suuqiiwwan […]

Read more

Iddoo barbaaddan sana gahuuf sarara dhokdhokkee filatamaa argachuudhaaf, meeshaalee fi kaartaawwan deeggarsaa armaan gadiitti fayyadamaa. Kaartaa (Deeggarsaa) Dhokdhokkee Siyaatil Kaartaa Dhokdhokkee Siyaatil fi Duwamish Valley (PDF) Kaartaa dhokdhokkeen fi scooters’tiin irra deeman Kaartaa (Deeggarsaa)Daangessa Saffisaa SiyaatilKaartaa ‘Bridge the Gap’ Kilabii Saaykilii Cascade (PDF) Sarara Dhokdhokkee imala gara Lixa Siyaatil fi Duwamish Valley’tti, fi kanneen irraa […]

Read more

Dhokdhokkeen ykn Scooter’tin Low Bridge irra cehuun ykn maayila keessan isa jalqabaa/dhumaa haguuguun tooftaa filatamaa dha. Lime fi LINK hojjettoota baay’ee barbaachisoo ta’anii fi namoota gara beellamoota talaallii COVID-19’tti imalaa jiraniif Raayidii Bilisaa kennaa jiru. Waa’ee dhokdhokkee fi Scooter odeeffannoo dabalataa beekuuf, share. Ogeeyyii fayyaa hawaasaa fi qondaaltota seera kabajchiisaniif raayidii bilisaa daqiiqaa-30. Enroll now (Amma […]

Read more