Category: West Seattle – Public Transit – om

ORCA card ykn Transit Go Ticket keessan fudhaati har’uma imaluu eegalaa. ORCA Card fudhaa Transit Go Ticket App argadhaa

Read more

Geejjiba Ga’eessotaa fi & Namoota Fedhii Geejjibaa Adda Ta’e Qabanii Marsariitiin FindARide.org jedhu manguddoota fi namoota miidhaa qaamaa qaban filannoowwan geejibaa naannoo keessan jiran waliin quunnamsiisa. The Sound Generations’ West Seattle Hyde Shuttle ammoo guutummaa Kibba Lixa Siyaatil keessatti tajaajila van bilisaa balbalaa-balbalattii, manguddoota umuriin isaanii waggaa 55 fi isaa oliif akkasumas miidhamtoota qaamaatiif ni […]

Read more

Iddoo deemtan sana yeroodhaan gahuuf sarara daandii fi sagantaa filatamaa ta’e filachuuf tooftaalee armaan gadiitti fayyadami. Karoorsaa Imalaa King County Metro Karoorsaa Imalaa Tiraanziitii Sound Lixa Siyaatil irraa gara Tajaajila Vashon Ferry West Seattle to Downtown Seattle Water Taxi Service App One Bus Away Tajaajilawwan Waliingahiinsa King County Quunnamtii uummachuun isin barbaachisaa? Sarara keessan ijoorraa […]

Read more

Nageenya keessan eegsisuuf Metro’n maal gochaa jira Konkolaataa hunda guyyaa kamuu faalama irraa qulqulleessaa jira Maaskii gaafachuu fi iddoo raabsa maaskii awtoobisiiwwan irratti gaxxamuu Qulqulleessituwwan qilleensaa fooyyee qaban Fagina Qaamaa Eeggachuu Sararoota muddama qabaniif awtoobisiiwwan dabalataa erguu Qoodinsa Nageenyaa Metro irratti nagaalessa ta’uuf maal gochuu dandeessu Maaskii godhaa Wayita dhukkubsattan mana turaa Fageenya qaamaa eeggadhaa […]

Read more