Category: West Seattle – Stay Local – om

Gara First Hill ykn isa darbanii konkolaachisuurra, beellamoota waldhaansaa ykn kunuunsa yaalaa laga osoo hin cehiin argachuu yaadaa: Kunuunsa Muddamsaa CHI Franciscan - Lixa Siyaatil Hospitaala CHI Franciscan St Anne - Burien Zoom + Care - Lixa Siyaatil Polyclinic - Lixa Siyaatil Giddugala Fayyaa Hawaasaa Sea Mar - South Park Hospitaala Waldhaansa Beeyladootaa Kibba SIyaatil Qorannoo COVID-19 Bilisaa: Namni kamuu Siyaatil […]

Read more

Manaa deddeebi’anii hojjechuu itti fufuun yeroo West Seattle High Bridge cufame sanatti tooftaa ijoo daandii jijjiirraa sanarraa tiraafika salphisuuf fayyade dha. fagaattanii deemtanii hojjechuu ykn barachuu yoo dandeessan, jiraattotaa fi maatiiwwan naannoo Lixa Siyaatil jiraniif faayidaa beeksisaa fi tajaajilawwan jiran armaan gadii itti fayyadamaa. Commute Seattle kun Michuu Magaalaa biiznasiiwwan keessan karoora filannoo imalaa akka qabaatan […]

Read more

Biiznasiiwwan naannichaa gargaaraa, waa’ee olloota keessan baraa, akkasumas West Seattle Peninsula daawwachuun carraa tajaajilawwan naannicha jiranitti fayyadamaa. Daqiiqaa 15-20 Kan Fagaatu: Giroosariiwwan, tajaajila waldhaansaa, iddoo daawwannaa aadaa, manneen barnootaa, fermaataa tiraanziitii, fi iddoowwan bashannanaa yeroo boqonnaa isin irraa fagina daqiiqaa 15-20 keessatti argaman. Naannichumaa Soorachuu: Lixi Siyaatil kun, ristoraantotaa fi kaaffeewwan Siyaatil keessatti beekamoo ta’an […]

Read more