Hai Tháng Đầu Miễn phí

Cắt giảm thời gian đi lại của bạn và tiết kiệm tiền với Metro Vanpool bằng cách được quyền sử dụng Cầu SW Spokane St. (Cầu Thấp). Đến tháng 8 năm 2021, King County Metro sẽ cung cấp người đi vanpool West Seattle mới hai tháng đầu tiên miễn phí.