ផែនទី និងធនធានទាំងអស់

ធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្លាតវៃជាងមុន តែមិនពិបាកខ្លាំងជាមួយធនធានបន្ថែមទាំងនេះទេ