ជម្រើសចែកគ្នាជិះ ច្រើនទៀត

គេហទំព័រជិះដោយការគូផ្គងត្រូវគ្នាRideshareOnline.com គឺជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ឬប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរយានយន្តរបស់អ្នក អ្នកអាចរកអ្នកដំណើរជិះជាមួយបាន។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬអ្នកគ្រប់គ្រង បន្ថែមពីលើការលើកកម្ពស់ធនធានទាំងនេះ អ្នកអាចស្វែងយល់ពី អូកា ORCA សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលរួមបញ្ចូលនូវជម្រើសមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសងលុយពេញលេញវិញ ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលប្រើរថយន្តជិះរួមគ្នា។