រៀបចំផែនការផ្លូវរបស់អ្នក

ប្រើឧបករណ៍ខាងក្រោម និងផែនទីអន្តរកម្មដើម្បីស្វែងរកផ្លូវជិះកង់ល្អបំផុត ដើម្បីជួយអ្នកទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅ។

ផែនទីសម្រាប់ជិះកង់ និងជិះស្គូទ័រ

ផែនទីកំណត់ល្បឿនទីក្រុងស៊ីអាថូ (អន្តរកម្ម)
ផែនទី របស់ក្លឹបជិះកង់ ខាសខេដ ‘ចន្លោះស្ពាន’ (PDF)

ផ្លូវជិះកង់ទាំងអស់ទៅនិងមក ពីវេសស៊ីអាថូ និង ឌូវ៉ាមីស វ៉ាលី

ផ្លូវប្រសព្វ វេស ស៊ីអាថូ ទៅផ្លូវសហជីព សោស ឡេក
មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស ទៅផ្លូវដោនថោន
ផ្លូវប្រសព្វ វេសស៊ីអាថូ ទៅផ្លូវចំណតសាឡាងអ្នកដំណើរ
ផ្លូវជំនួស ស្ពូខេន ស្រ្ទីត ប្រីច ទៅផ្លូវស្ពាន អាវែនូ ទី ១
មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស ឧទ្យានសោសផាក ផ្លូវជចថោនឡូប

ស្វែងរកផ្លូវបន្ថែម និងបង្ហាញទិសដៅផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួន និងការគាំទ្របង្ហាញផ្លូវជិះកង់ នៅឯ វេស ស៊ីអាថូ ប៉ែក ខនេគសិន

វីដេអូនាំផ្លូវតាមទិសដៅ
ផ្លូវប្រសព្វ វេស ស៊ីអាថូ ទៅដោនថោនតាមរយៈស្ពានទាប ស្ពកខេន ស្រ្ទីត

ករណែនាំ ផ្លូវ វេស ស៊ីអាថូ ទៅដល់ដោនថោន
មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស ទៅដោនថោន តាមរយៈស្ពានទាបស្ពកខេន ស្រ្ទីត