Sarara Irra Imaltan Karoofadhaa

Iddoo barbaaddan sana gahuuf sarara dhokdhokkee filatamaa argachuudhaaf, meeshaalee fi kaartaawwan deeggarsaa armaan gadiitti fayyadamaa.

Kaartaa dhokdhokkeen fi scooters’tiin irra deeman

Kaartaa (Deeggarsaa)Daangessa Saffisaa Siyaatil
Kaartaa ‘Bridge the Gap’ Kilabii Saaykilii Cascade (PDF)

Sarara Dhokdhokkee imala gara Lixa Siyaatil fi Duwamish Valley’tti, fi kanneen irraa taasifamu

Sarara Lixa Siyaatil fi South Lake Union Quunnamsiisu
Sarara White Center fi Downtown Quunnamsiisu
Sarara Addababayii Lixa Siyaatil fi Terminaala Ferry Imaltootaa Quunnamsiisu
Sarara Daandii Jijjiirraa Spokane Street Bridge Detour Rout fi Sarara 1st Ave Bridge Quunnamsiisu
Sarara White Center – South Park – Georgetown Loop

Sararoota dabalataa fi sarara barsiifataan irra deemamu akkasumas qajeelfama dhokdhokkee ilaallatu West Seattle Bike Connection irraa argattu

Viidiyoowwan Sarara Imalaa
West Seattle Junction fi Downtown karaa Spokane Street Low Bridge

Lixa Siyaatil fi Downtown Instructional
White Center fi Downtown karaa Spokane Street Low Bridge