Imala Keessan Karoorfadhaa

Iddoo deemtan sana yeroodhaan gahuuf sarara daandii fi sagantaa filatamaa ta’e filachuuf tooftaalee armaan gadiitti fayyadami.

Quunnamtii uummachuun isin barbaachisaa? Sarara keessan ijoorraa maquun bakka ta’etti qajeeltanii? Naannoo dhaquu yaaddan sanaaf kaartaawwan awtoobisii keenya ilaalaa.

Kaartaa Awtoobisii Lixa Siyaatil-gara-Downtown fi SODO
Kaartaa Awtoobisii Quunnamtiiwwan gara Siyaatil Guddittii fi North King County
Kaartaa Awtoobisii Quunnamtiiwwan gara East King County
Kaartaa Quunnamtiiwwan Snohomish County, South King County, & Pierce County