ធនធាន

របៀបដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្លូវជិះកង់ ហាងលក់កង់ទាំងអស់នៅ វេស ស៊ីអាថូ ឌូវ៉ាមិស វ៉ាលី របស់អ្នក និងមានថែមទៀត។

ការបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាព នៃការជិះកង់

ចំណតកង់ នៅកន្លែងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
របៀបដើម្បីដាក់កង់ នៅលើកន្លែងដាក់កង់លើឡានក្រុង
របៀបចែកផ្លូវគ្នាជិះ ជាមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
ច្បាប់ជិះកង់តាមដងផ្លូវ
របៀបប្រើប្រាស់ផ្លូវជិះកង់
របៀបដើម្បីចតកង់ ឱ្យមានសុវត្ថិភាពជុំវិញឡានធំៗ (វីដេអូ)
របៀបដើម្បីរក្សាកង់របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព

ហាងកង់ទាំងអស់ដែលនៅ វេស ស៊ីអាថូ និងនៅខាងជើង ឌូវ៉ាមិស វ៉ាលី

ហាងជួសជុលកង់របស់អើរ៉ុន/ហាង រ៉ាតស៊ីធី ប៉ែក (មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស)
អាល់គី ប៉ែក & ប៉ូដ (សង្កាត់ អេម៉ាយរ៉ល)
អង់ហ្គោល ឡេកសាយឡូរី (សោស ឌឺរិច)
សាយខលហ្វេប អិលអិលស៊ី (ជចថោន)
ស៊ីអាថូ អ៊ីប៉ែក (ផ្លូវប្រសព្វ អាឡាស្កា)
សេខេន ជា ស្ពត (ផ្លូវប្រសព្វ ម៉ូហ្គែន)
ហាង វេសសាយ ប៉ែកស៊ីខល (កំពង់ផែ/ស្ពាន វេស ស៊ីអាថូ)
ហាងជួសជុលកង់ វាល & ហេមមើ (ជចថោន)

ធនធានបន្ថែម

ថ្នាក់បង្រៀនជិះកង់ និងជួសជុលកង់
វេស ស៊ីអាថូ ប៉ែកខកនិកសិន
ក្លឹប ខាសកេដ ប៉ែកស៊ីខល
ប៉ែក វើកស
ផ្លូវសុវត្ថិភាព ឌូវ៉ាមិស វ៉ាលី