Qabeenya/Leecalloowwan

Sararoota dhokdhokkee, suuqiiwwan saaykilii Lixa Siyaatil-Duwamish Valley keessan, fi kanneen biroo akkamiin akka fayyadamtan.

Nageenyaa Dhokdhokkee fi Titooriyaalii

Dhaaba Dhokdhokkee iddoo Transit Facilities’tti
Dhokdhokkeen akkamiin Bus Bike Rack irratti fe’ama
Daandii akkamiin Tiraanziitii waliin fayyadamna
Seera daandicharra dhokdhokkee oofuu
Sarara dhokdhokkee akkamiin fayyadamna
Naannoo konkolaattota fe’umsaa gurguddoo haala nagaalessa ta’een akkamiin dhokdhokkee oofna (Viidiyoo)
Nageenya dhokdhokkee keenyaa akkamiin eegna

Suuqiiwwan dhokdhokkee Lixa Siyaatil fi Kaaba Duwamish Valley

Supha Saaykilii Aron (Aron’s Bicycle) Repair/Rat City Bikes (White Center)
Alki Bike & Board (Admiral District)
Angle Lake Cyclery (South Delridge)
Cyclefab, LLC (Georgetown)
Seattle E-Bike (Addababayii Alaska)
Second Gear Sports (Addababayii Junction)
Westside Bicycle (Harbor/West Seattle Bridge)
Wheel & Hammer Bicycle Repair (Georgetown)

Leecalloowwan Dabalataa

Kutaa barnoota akkaataa ooffitii fi supha dhokdhokkee hordofaa
West Seattle Bike Connection
Kilabii Saaykilii Cascade (Cascade Bicycle Club)
Hojiiwwan Dhokdhokkee (Bike Works)
Daandii nagaalessa Duwamish Valley