ជិះដោយមិនគិតថ្លៃ

ករធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ ឬស្កូតឺគឺជាវិធីដ៏ល្អ ដើម្បីឆ្លងកាត់ស្ពានទាប ឬធ្វើដំណើរមួយម៉ាយដំបូងឬមួយម៉ាយចុងក្រោយដើម្បីទៅដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។ ឡែម (Lime) និង ឡីង (LINK) កំពុងផ្តល់ជូនការជិះដោយមិនគិតថ្លៃ សម្រាប់កម្មករ និងប្រជាជនដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅណាត់ ជួបវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ ។ ស្វែងយល់បន្ថែម អំពីការចែករំលែក កង់និងស្កូទ័រ។.

Lime Bike Logo

ករជិះ៣០ នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសាធារណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់។ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ ទៅកាន់ការណាត់ជួបចាល់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងកម្មវិធី សូមបញ្ចូលលេខកូដ ប្រូមូ៖ SEARIDETORECOVERY

LINK Scooters Logo

ករជិះអ៊ីស្កូតឺដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ អ្នកសំអាត និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ។ មានការធ្វើដំណើរ ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទៅកាន់ការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ ចុឈ្មោះឥឡូវនេះ