Flip Your Trip – Downtown – FAQ (TL)

Mga Katanungan na Madalas Tinatanong

Ano ang Flip Your Trip?

Ang Flip Your Trip ay isang programang hinihikayat ang mga tao na pakauntiin ang pagmamaneho at suportahan silang subukan ang ibang mga paraan na makapaglakbay.

Saan magaganap ang [Flip Your Trip] sa 2023?

Sa 2023, magaganap ang [Flip Your Trip] sa downtown Seattle at mga kalapit na kapitbahayan:

 • Uptown
 • South Lake Union
 • Capitol Hill
 • Pike/Pine
 • Denny Triangle
 • Belltown
 • Commercial Core
 • First Hill
 • Pioneer Square
 • Chinatown/International District
 • Pioneer Square

Sino ang karapat-dapat?

Ang programang ito ay naglalayong maglingkod sa mga taong:

 • Maglakbay sa downtown at mga nakapaligid na kapitbahayan (tingnan ang mapa) kahit isang beses bawat linggo.
 • Kasalukuyang nagmamaneho nang mag-isa sa karamihan ng oras kapag darating sa downtown.
 • Walang access sa libre o nadiskwentong bus pass mula sa empleyador

Ano naman ito para sa akin?

Ang $25 ay mga transit kredit! Maaari itong ilapat sa anumang lokal na sasakyan (bus, light rail, atbp.).
Kung gumagamit ng Transit GO Ticket app, maaari niyo ring gamitin ang hiramang iskuter at e-bikes na nakikita niyo sa paligid ng bayan.

Papaano ako makalahok?

Pumunta sa FlipYourTrip. org kung saan ay pwede kayong magpalista sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form upang mapatunayan ang inyong pagiging karapat-dapat at maipangako ang inyong pagpapalit ng kahit isang biyaheng nag-iisa bawat linggo para sa ibang opsyon. Sa loob ng isang araw matapos magpalista, makakatanggap kayo ng Email na Pagbati na may impormasyon tungkol sa mga susunod na hakbang upang ma-access ang inyong mga libreng pagsakay.

Dapat ba akong humiling ng ORCA card o ng Transit GO Ticket App?

Sa oras nang kayoy nagpalista, pagsasabihan kayo na piliin ang $50 na libreng pagsakay sa pamamagitan ng nabayaran nang ORCA card, o sa paggamit ng Transit GO Ticket app. Narito ang ilan sa mga konsiderasyon upang gabayan kayo sa inyong pagpipilian kung kayoy magpapalista.

Ang opsyon na ORCA Card ay maaaring pinakamabuti sa inyo kung kayoy:

 • WALANG smartphone o data plan
 • May limitadong galing sa wikang Ingles (ang app ay makakamit lamang sa wikang Ingles)
 • Simpleng mas-ninanais ang ORCA card
 • Hindi interesado sa pag-access sa mga libreng kredit sa mga hiramang iskuter o e-bikes
 • Madalas gumamit ng mga transit transfer (kasalukuyang hindi posible sa Transit GO na app)

Ang Transit GO Ticket app na opsyon ay maaaring pinakamabuti sa inyo kung kayoy:

 • May smartphone at data plan
 • Kumportable sa mga bagong app O mayroon nang Transit GO app
 • Gustong ma-access ang mga libreng sakay sa mga shared scooter o e-bikes
 • Mahusay sa wikang Ingles

Nagpalista ako sa online subalit HINDI ako nakatanggap ng email na pagbati

Una, tingnan ang inyong Spam o mga folder ng Junk Mail ang isang email na ang paksa ay “Welcome to Flip Your Trip” mula sa info@FlipYourTrip.org Kung hindi niyo pa rin makita, mangyaring mag-email sa amin sa info@FlipYourTrip.org para sa tulong.

Bakit hindi karapat-dapat ang mga batang wala pang 19 taong gulang para sa kampanyang Flip Your Trip?

 • Ang Flip Your Trip ay inilaan para sa mga nasa hustong gulang na 19 taong gulang at mas matanda.
 • Mga kabataang 18 o mas-bata pa ay karapat-dapat na sa LIBRENG transit, at di na nangangailangan ng subsidyong transit.
 • Ang mga librang pagsakay ng Flip Your Trips ay maaaring mabawi sa mga umaarkila ng shared scooter at e-bike na maaari lamang magamit ng mga may edad na 18 anyos o mas-matanda pa. Nasa lugar ito upang maprotektahan ang mga kabataan at ang mga iba mula sa pisikal, legal at pinansiyal na panganib.

Saan ako maaaring tumungo para sa mga pangkalahatang impormasyon tungkol sa aking mga opsyon sa transportasyon?

Upang galugarin ang inyong mga opsyon sa pagbibiyahe, tingnan ang aming mahusay na mapagkukunan sa Flip Your Trip na homepage.

Metro ng Biyahe ni Sal

2207 Mga pangako

13238 "Na-flip" na mga biyahe ngayong linggo

Bus
1790
Light rail/tren/streetcar
1552
Water taxi/ferry
290
Pagsakay ng sarili kong bisikleta/ e-bike
393
Kabahaging e-scooter/e-bike
441
Paglalakad
859
Carpooling/vanpooling
347
Iba pa
14