Flip Your Trip – Downtown (TL)

Salamat sa inyong interes sa Flip Your Trip!

Naabot na ng programang ito ang kanyang limitasyon sa paglahok.

Pakitingnan ang iba pang mga programa ng SDOT para makatanggap ng libre o pinababang pamasahe sa transit:

Programa sa Pag-Access sa Transportasyon

Pumunta dito para matuklasan ang lahat ng paraan upang makalibot ng Seattle:

https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/transportation-access-programs/resource-library

Metro ng Biyahe ni Sal

2207 Mga pangako

13238 "Na-flip" na mga biyahe ngayong linggo

Bus
1790
Light rail/tren/streetcar
1552
Water taxi/ferry
290
Pagsakay ng sarili kong bisikleta/ e-bike
393
Kabahaging e-scooter/e-bike
441
Paglalakad
859
Carpooling/vanpooling
347
Iba pa
14