Category: West Seattle – Vanpool – om

Marsariitiin RideshareOnline.com free ride-matching filmaata isa biraa dha. Raayidii argachuu ni dandeessu, ykn konkolaataa keessan oofaa yoo jiraattan, imaltoota argachuu ni dandeessu. Isin abbaa qabeenyaa ykn hojii gaggeessaa biiznasii yoo taatan, leecalloowwan kanneen beeksisuu dabalataan, ORCA For Business filannoo hojjetoota Vanpool’tti fayyadamaniif baasiin isaanii guutummaan deebi’uuf of keessaa qabu barbaaddachuu ni dandeessu.

Read more

Hayyama seensaa gara SW Spokane St. Bridge (Low Bridge) isin geessu argachuun, Metro Vanpool’tiin sa’aatii imalaa keessan gad xiqqeessuun maallaqa keessan qusadhaa. August 2021 keessa, King County Metro, ji’oota lamaan jalqabaatiif, Lixa Siyaatil keessatti kanneen vanpool qabatan haarawaatiif, hayyama kanfaltii malee kennaa jira. Fudhatamummaa Beeksisaa fi Tarkaanfilee Jalqabbii Kaartaa Vanpools kan Siyaatil keessaa Gaaffileetiif, Vanpool@KingCounty.gov […]

Read more