ពីរខែដំបូងឥតគិតថ្លៃ

កាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់អ្នក ហើយសន្សំប្រាក់ជាមួយ មេត្រូវ៉ាន់ផូល ដោយទទួលបានកាជិះចូលស្ពាន អេសដបលយូ ស្ពកខេន អេសធី(ស្ពានទាប) ។ ក្នុង ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ឃីងខោនធីមេត្រូ កំពុងផ្តល់ជូន រថយន្តថ្មីដឹកអ្នកដំណើរ វេស ស៊ីអាថូទាំងអស់ ពីរខែដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ។

  • សម្រាប់សំណួរទាំងអស់ សូមអ៊ីមែលទៅ Vanpool@KingCounty.gov