សេវកម្មសុខភាពក្នុងស្រុក

សជាជាងបើកបរទៅ មន្ទីពេទ្យ ហ្វើស ហីល (First Hill) ឬលើសពីនេះទៀត សូមពិចារណាធ្វើការណាត់ជួបពេទ្យ ឬស្វែងរកការថែទាំអ្នកជំងឺ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងទន្លេ

ករធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ -១៩ ដោយឥតគិតថ្: អ្នកណាដែលរស់នៅធ្វើការ ឬមកលេងស៊ីថលជាទៀងទាត់អាចទទួលបាន ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការធ្វើតេស្តអាចរកបានដោយមិនគិតពីស្ថានភាពសញ្ជាតិ/អន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក។ ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ ១៩ គឺមិនគិតថ្លៃទេ។ ការធានារ៉ាប់រងមិនត្រូវបានទាមទារទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានធានារ៉ាប់រង មេឌីឃៀ Medicare ឬ មេឌីខេត Medicaid អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មាននេះ ដល់មន្ទីពេទ្យ យូដបលយួ មេឌីសិន UW Medicine ដើម្បីចេញវិក្កយបត្រជូនធានារ៉ាប់រង ទាំងនោះ។ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានគិតប្រាក់ទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់មានធានារ៉ាប់រង ឬសំបុត្រចេញពីពេទ្យ ដើម្បីណាត់ជូប ធ្វើតេស្តនោះទេ។