ជម្រើសទាំងឡាយសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់

សូមយកកាត អ៉ូកា ORCA របស់អ្នក ឬ ត្រេនស៊ីត ហ្គោ ធីគីថ របស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមជិះថ្ងៃនេះ។

សូមយកកាត អ៉ូកា ORCA
សូមយកកម្មវិធីអែប ត្រេនស៊ីត ហ្គោ ធីគីថ