How you get around Seattle is changing – Oromo

Union St. & 6th St. Intersection in Downtown Seattle
2 trains at Angle Lake light rail station
Construction downtown
Street in front of T-Mobile Park
Full 1
BoqonnaaTokko: Jalqabbii bara haaraa muddamsa tiraafikaa Siyaatil keessaa
Union St. & 6th St. Intersection in Downtown Seattle
Full 2
Boqonnaa Lama: Jijjiirraan sarara awtoobisii March 2019 sun baldhachuu baabura salphaa LINK’tiif daandii saaqee jira.
2 trains at Angle Lake light rail station
Full 3
Boqonnaa Sadii: Cuccufamuun Sayitaatil yeroo weerara COVID-19’tti itti fufee jira.
Construction downtown
Full 4
Boqonnaa Afur: Dandamachuu fi gara Waajiraatti Deebi’uu (Bona 2021)
Street in front of T-Mobile Park
previous arrow
next arrow
Seattle Traffic Operations

Ejensiiwwan Geejjibaa Maal Isiniif Hojjechaa Jiru

Namootaa fi meeshaaleen haala nagaalessaa fi bu’aa qabeessaan Siyaatil keessa akka sosso’an taasisuuf, Magaalattiin hanqina guddinaa fi misooma irra deebii keenya salphisuuf piroojektootaa fi sagantaalee irratti invasti taasistee jirti.

Haalli imala keessan kan naannoo Siyaatil jijjiiramaa jira. Yeroon itti karoorfattan amma.

Guyyaa hunda, Magaalaan Siyaatil, bu’uura misoomaa tiraanziitii keenya, piroojektoota fooyya’insaa xixiqqoo fi gurguddoon jabeessuuf akkasumas daandiiwwan keenya baroota itti aananiif nagaalessa ta’uu isaanii mirkaneessuuf jecha gama lamaan hojjechaa jira. Magaalaa keenya yeroo baay’ee rakkisaa ta’etti akka keessa imaltan isin gargaaruuf yaadnee jirra.

Magaalaan Siyaatil, Qajeelchi Geejjibaa Isteeta Waashingitan, King County Metro, Sound Transit, fi Buuftani Doonii Siyaatil namootaa fi meeshaaleen karaa nagaalessa akka socho’an taasisuuf qindoominaan hojjechaa jiru. Yeroo/sa’atii irratti hojjechaa kan jirru yommuu ta’u, kanaanis dursa odeeffannoo akka argattan gochuun dhiibbaawwan ijaarsaaf akka qophooftanii fi imaluuf karoorftan taasisa.