Lixa Siyaatil

Qajeelfama akkaataa gara, naannoo Siyaatil itti dhaqamuu fi irraa deebi’an

Qajeelfamni gara, naannoo Peeninsulaa Lixa Siyaatil’tti dhaqamuu fi irraa deebi’an ‘online’ ta’e kun yeroo cufiinsa riqichaa isa ijootti, yeroo yeroon fooyya’eera. La foo deemuun, dhokdhokkee fayyadamuun, tiraanziitii qabachuun, ridesharing — ykn naannooma turuuf imala keessan jijjiiruun ykn yeroo muddamsaan ala imaluun— hundi tooftaa namootni ittiin as dhufan yommuu ta’u, kunis dhiibbaa hawaasa sarara jijjiirraa daandii ijootti argaman irra gahus hir’isuun gargaaraa jira.

Naannooma turaa

Lafoo deemaa & Sigigaadhaa

Dhokdhokkeen & Scoot

Gargaasa Baruumsaa Biskililiti

Vidiyoo gabaabaa waa’ee biskileetin dhiha Siyaatil keessaa deemuu

Odeeffannoo Dabalataa

Tiraanzitii Uummataa

Gargaarsa Baruumsa Geejjiba Hawaasaa

Vidiyo gababaa waa’ee geejjiba hawaasatiin dhiha Siyaatil keessaa deemuu

Learn more

Vanpool

Gargaarsa Baruumsa Konkolaataa-qooddachuu (Vanpool)

Vidiyo gababaa waa’ee vanpooling dhiha Siyaatil keessa

Odeeffannoo Dabalataa

Haala nagaalessa ta’een konkolaachisaa