ទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូ

អ្នកនាំផ្លូវម្នាក់ ដើម្បីទៅដល់ និងមក និងជុំវិញទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូ

អ្នផ្លូវតាមអ៊ិនធឺណេតនេះ ត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗ ជាទៀងទាត់ជាមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅ និងមកពីជុំវិញទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូ ផេននីស៊ូឡា កំឡុងពេលបិទស្ពានសំខាន់នេះ។ ការដើរថ្មើរជើង ជិះកង់ ការជិះមធ្យោបាយសាធារណៈ ការជិះរថយន្តចែកគ្នាជិះ ឬការផ្លាស់ប្តូរដំណើររបស់អ្នក ធ្វើដំណើរនៅតែក្នុងតំបន់ ឬការធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេលមិនកកស្ទះ គឺជាវិធីដែលអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញ និងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេ ចំពោះសហគមន៍ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ តាមបណ្តោយផ្លូវជំនូសទាំងអស់

ធ្វើដំណើរតែក្នុងតំបន់

ដើរថ្មើរជើង និង លេងជិះរំកិល

កង់ និងស្កូទ័រ

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

ការអប់រំពីរបៀបជិះរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរបន្ត

វីឌីអូដ៏ខ្លីមួយបង្ហាញពីរបៀបជិះរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរបន្តនៅ West Seattle

ស្វែងយល់បន្ថែម

រថយន្តច្រើនកៅអ៊ីជិះរួមគ្នា

ការអប់រំពីរបៀបជិះឡានវែនរួមគ្នា

វីឌីអូដ៏ខ្លីមួយបង្ហាញពីរបៀបជិះឡានវែនរួមគ្នាក្នុងទីក្រុង Seattle

ស្វែងយល់បន្ថែម

បើកបរ​ដោយ​សុវត្ថិភាព

យុទ្ធនាការ ហ្លិបយ៍រធ្រិប (Flip Your Trip)

ការធ្វើដំណើរសម្រាប់យុវវ័យ

រាប់ពីការរៀបចំជិះឡានរួមគ្នារហូតដល់រថយន្តសម្រាប់ធ្វើដំណើរបន្ត យុវជនក៏មានជម្រើសដែរ!

ស្វែងយល់បន្ថែម

សូមចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះ

ទទួលបាន ២៥ ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើដំណើរដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់!

ស្វែងយល់បន្ថែម